آدرس پرسیدن آلمانی

آدرس پرسیدن آلمانی

1401 آبان 29

?A: Entschuldigung! Wie komme ich zum Rathau

ببخشید، چه جوری میتونم برم شهرداری؟

.B: Gehen Sie über die Straße und dann immer geradeaus. Nach fünf Minuten sind Sie schon am Marktplatz. Das Rathaus ist links

این خیابون را رد کنید و بعد مستقیم برید. بعد از 5 دقیقه شما در ماکپلاتز هستید. شهرداری سمت چپ هست.

.A: vielen Dank

خیلی ممنون

.B: Sehr gerne

خواهش میکنم (اختیار دارید)

یک دیدگاه بنویسید