آدرس پرسیدن آلمانی

آدرس پرسیدن آلمانی

1401 آبان 1401/08/29

مکالمه کوتاه آدرس پرسیدن

آرتیکل آلمانی

آرتیکل آلمانی

1401 آبان 1401/08/16

آشنایی با سه آرتیکل آلمانی برای اسامی