جملات مصدری با zu

جملات مصدری با zu

1401 فروردین 17

جملات مصدری در آلمانی جملاتی هستند که فعل در آنها بصورت مصدر نوشته شده و صرف نمیشود. این جملات در واقع جملات پیروی هستند که در ادامه یک جمله پایه می آیند و معنی جمله را کامل می کنند. برای ساختن یک جمله مصدری آلمانی با حرف اضافه zu  باید به نکات زیر توجه کنید.

جملات مصدری بدون فاعل هستند

-   بهتر است از ویرگول برای جدا سازی جمله پایه و پیرو استفاده کرد

-   در جمله پیرو بعد از حرف اضافه zu  فعل بصورت مصدر قرار می گیرد

در صورتیکه فعل ما در جمله پیرو جدا شدنی باشد، zu  بین بخش دو بخش فعل قرار گرفته و همه یکجا نوشته می شوند.

-   در صورت وجود مدال ورب در جمله پیرو، zu  بین مصدر فعل مدال ورب و مصدر فعل اصلی قرار میگیرد.

 

در زیر موارد استفاده از این گرامر و مثالهایی از موارد متفاوت آورده شده است.

 

شرایط ساختن جملات مصدری با zu  

1.   بعد از فعلهایی مثل

     aufhören, stoppen, beginnen, anfangen, verbieten, vergessen, versprechen, versuchen, vorhaben, warnen vor, sich weigern, vorschlagen, sich freuen, vorhaben, empfehlen ,  hoffen, ...

مثال 

Sie fängt an, Deutsch zu lernen.

Ich empfehle Ihnen, Deutsch zu lernen.

Ich freue mich, dich zu treffen.

Ich versuche, Deutsch zu sprechen.

Er hat vor, nach Deutschland zu fliegen.

Ich schlage vor, in den Park zu gehenn.

Ich habe vergessen, dich anzurufen.

Ich hoffe, Deutsch sprechen zu können.

2. وقتی در جمله ترکیب یک اسم و فعل haben را داریم

Ich habe Lust mit dir, einkaufen zu gehen.

Wir haben Interesse, das handy zu kaufen.

3. وقتی در جمله ترکیب  esو فعلهای sein و finden و یک صفت را داریم

Es ist toll, Deutsch zu lernen.

Ich finde es wirklich toll, dich zu sehen.

4.  بعد از جملاتی با ترکیب ثابت همراه با es

 

Es macht Spaß, mit Kinder zu spielen.

این گرامر از گرامرهای سطح B2 آلمانی است.

برای شرکت در دوره های زبان آلمانی گوتا میتوانید با شماره های 55/02122215254تماس حاصل نموده و یا به واتساپ موسسه 09024735209 پیغام دهید.

 

یک دیدگاه بنویسید