durch den Wind+CD/A2

قیمت: 55,000 ریال
تعداد
کتاب Durch den Wind سطح A2 گروه هدف: کودکان و نوجوانان 12 تا 16 ساله در طول تعطیلات تابستانی، مرل به همراه دوست پسرش کلمنس به شرق فریزلند به یک تور دوچرخه سواری چند روزه می رود. وقتی مرل شب در خوابگاه جوانان از خواب بیدار می شود، صدای کلمنس را در تلفن می شنود. او باید بشنود که او این دوچرخه سواری را به عنوان آخرین اقدام مشترک برنامه ریزی کرده است، پس از آن می خواهد از او جدا شود. بعد از یک شب بی خوابی، مرل صبح روز بعد هاستل را ترک می کند تا به تنهایی با دوچرخه به راه خود ادامه دهد. در مقصد، مرل ناراضی و مستاصل با اوله ملاقات می کند، که باید با تصادفی که برای مادرش رخ می دهد کنار بیاید و تنها با کمک خودجوش مرل می تواند مستمری خانگی را در دریای شمال ادامه دهد. اوله خوشحال است که مرل را در کنار خود دارد. اما ناگهان کلمنس پیداش می شود.