Falscher Verdacht B1+cd

قیمت: 50,000 ریال
تعداد
آملی در مرکز خرید نوردرینگ کارآموزی گرفت. او مفتخر و خوشحال است که در این فروشگاه بزرگ شاگردی کرده است. اولین بار برای آملی چیزی جز آسان نیست: او تصور می کرد کار هیجان انگیزتر است و مدیر بخش او یک رئیس سختگیر است که به زودی با او مشاجره می شود. حداقل او با سایر کارآموزان، به ویژه کلودیوس دوست شده است. وقتی املی یک روز کارش را تمام کرد، یک صف طولانی در خروجی تشکیل شد. این "چک چمدان" است. همه کارمندان باید کیف هایشان را توسط کارآگاه روبن بازرسی کنند. وقتی نوبت به آملی می رسد، روبن آرایش گران قیمتی از او پیدا می کند. همه فکر می کنند که او یک دزد است. املی دیگر دنیا را نمی فهمد...