آدرس پرسیدن آلمانی

آدرس پرسیدن آلمانی

1401 آبان 1401/08/29

مکالمه کوتاه آدرس پرسیدن

آرتیکل آلمانی

آرتیکل آلمانی

1401 آبان 1401/08/16

آشنایی با سه آرتیکل آلمانی برای اسامی

یادگیری آلمانی سریع و آسان

یادگیری آلمانی سریع و آسان

1401 مهر 1401/07/30

یادگیری آسان و سریع آلمانی با این تکنیکها

شرایط برگزاری آزمون B2 گوته

شرایط برگزاری آزمون B2 گوته

1400 بهمن 1400/11/18

شرایط برگزاری امتحان B2 گوته در این مقاله آورده شده است

یادگیری آلمانی با فیلم

یادگیری آلمانی با فیلم

1401 آبان 1401/08/15

برای یادگیری آلمانی میتوانید این فیلمها را تهیه نمایید

مدرک زبان آلمانی مورد نیاز برای مهاجرت

مدرک زبان آلمانی مورد نیاز برای مهاجرت

1401 آبان 1401/08/07

مدارک مورد نیاز برای انواع مهاجرت را در اینجا بخوانید